Skip to content
Purple Media

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Algemene Voorwaarden
Het geheel van bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden is opgenomen.

1.2 Dienst
De door Purple Media B.V. geëxploiteerde producten en diensten, waaronder ondermeer doch niet uitsluitend worden verstaan webhosting, een geleverde of ter beschikking gestelde server en alle overige producten en diensten waarvan melding wordt gemaakt op de website van Purple Media B.V., Offerte en of Overeenkomst.

1.3 Klant
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Purple Media B.V. een opdracht heeft verstrekt en/of een overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten tot levering van Diensten door Purple Media B.V.

1.4 Offerte
Een door Purple Media B.V. uit te brengen specifiek op de Klant toegeschreven aanbieding van een Dienst op basis van door de Klant aan Purple Media B.V. verstrekte gegevens.

1.5 Overeenkomst
De overeenkomst tussen de Klant en Purple Media B.V. op grond waarvan één of meer Diensten en/of zaken worden geleverd.

1.6 Purple Media B.V.
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 85955825.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Purple Media B.V. aangeboden Diensten.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.3 In geval van nietigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden zal Purple Media B.V. een vervangende bepaling vaststellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

2.4 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan onderhavige is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 In geval van strijdigheid tussen de Offerte en of Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Offerte en of Overeenkomst.

2.6 Purple Media B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per email ter kennis van de Klant gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Klant niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, wordt de Klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de Klant binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 3: Offertes

3.1 Offertes of vergelijkbare mededelingen, al dan niet als zodanig benoemd, verplichten Purple Media B.V. niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de (potentiële) Klant.

3.2 Offertes van Purple Media B.V. zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Elke Offerte kan door Purple Media B.V. worden herroepen. Indien het aanbod nog niet is aanvaard kan herroeping te allen tijde geschieden. Indien het aanbod door de Klant is aanvaard, kan herroeping onverwijld na de aanvaarding worden herroepen.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand indien aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de Klant heeft een Offerte geaccepteerd. Dit door deze ondertekend te retourneren aan Purple Media B.V. óf per e-mail dan wel per telefoon aan Purple Media B.V. voor akkoord te bevestigen.
 • de Klant heeft een (deel)betaling gedaan op basis van een Offerte van Purple Media B.V…
 • de Klant heeft op basis van een Offerte c.q. voorstel een Overeenkomst ondertekend en aan Purple Media B.V. geretourneerd.
 • de Klant heeft een in de website(s) van Purple Media B.V. opgenomen bestelformulier ingevuld en verzonden naar Purple Media B.V. Deze bestelling is door Purple Media B.V. per e-mail ontvangen, geaccepteerd en aan de Klant bevestigd;

4.2 Het staat Purple Media B.V. vrij om de totstandkoming en de inhoud van een Overeenkomst met alle middelen te bewijzen.

4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk of elektronisch per e-mail geschieden.

Artikel 5: Duur en einde van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk of elektronisch per e-mail anders is overeengekomen.

5.2 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk of elektronisch per e-mail anders is overeengekomen.

5.3 De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens van rechtswege stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk of elektronisch per e-mail anders wordt overeengekomen.

5.4 Beide partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van een overeengekomen of stilzwijgend verlengde periode opzeggen bij aangetekende post of elektronisch per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door Purple Media B.V. is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient de Klant zijn persoonsgegevens te vermelden.

5.5 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een zaak en de artikelen 7:46a BW en verder van toepassing zijn, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zaak schriftelijk of elektronisch per e-mail kosteloos te ontbinden. De Klant dient de ontvangen zaak alsdan ongebruikt, onbeschadigd, in originele staat en in de originele verpakking aan Purple Media B.V. terug te leveren. De rechtstreeks aan de teruglevering verbonden kosten, verzendkosten daaronder begrepen, komen voor rekening van de Klant.

5.6 Het in artikel 5.5 genoemde recht op ontbinding bestaat niet indien de zaak tot stand is gebracht overeenkomstig door de Klant opgegeven specificaties en/of indien de zaak duidelijk persoonlijk van aard is en/of de zaak computerapparatuur is en de Klant de verzegeling van deze apparatuur heeft verbroken.

5.7 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van een Dienst en de artikelen 7:46a BW en verder van toepassing zijn, gelden de artikelen 5.5 en 5.6 van deze Algemene Voorwaarden, tenzij Purple Media B.V. de Dienst in één keer heeft verricht en/of Purple Media B.V. reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de Overeenkomst, één en ander als bedoeld in artikel 7:46i lid 4 en 5 BW.

Artikel 6: Levering en levertijd

6.1 Levering van zaken of Diensten geschiedt eerst na de totstandkoming van de Overeenkomst en na ontvangst door Purple Media B.V. van alle door haar opgegeven gegevens en documenten die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Het staat Purple Media B.V. vrij om direct na de totstandkoming van een Overeenkomst met de uitvoering daarvan aan te vangen.

6.2 Een overeengekomen levertijd is louter indicatief en kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden of indien dreigt dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden, zal Purple Media B.V. de Klant daarvan in kennis stellen.

6.3 Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door overmacht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de overmacht duurt.

6.4 Onder overmacht wordt in dit artikel begrepen al hetgeen daaromtrent in de wet en in de jurisprudentie wordt verstaan, waaronder alle van buiten Purple Media B.V. komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan Purple Media B.V. haar verplichtingen jegens de Klant niet of niet tijdig kan nakomen, waaronder gerekend storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

Artikel 7: Prijzen

7.1 Alle op de website van Purple Media B.V., in de Overeenkomst vermeldde of anderszins door of namens Purple Media B.V. gecommuniceerde prijzen luiden in Euro’s, exclusief BTW en overige van overheidswege vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7.2 Purple Media B.V. behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan tenminste één maand voor de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden schriftelijk of elektronisch per e-mail in kennis stellen. Indien de Klant een prijswijziging niet accepteert, heeft de Klant het recht om binnen zeven dagen na dagtekening van de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de prijswijziging betrekking heeft schriftelijk per aangetekende post of per e-mail te ontbinden per de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden.

7.3 Purple Media B.V. behoudt zich het recht voor om éénmaal per jaar zonder voorafgaande kennisgeving prijzen te verhogen met maximaal gelijk aan vijf procent, vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index zoals die wordt vastgesteld door het CBS voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen worden verhoogd. De verhoging van de prijzen als bedoeld in dit artikel geven de Klant geen recht om de Overeenkomst dientengevolge te ontbinden.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

8.1 De betalingsverplichting van de Klant vangt aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt en kan eerst eindigen op de dag waarop de Overeenkomst op rechtsgeldige wijze eindigt.

8.2 Purple Media B.V. is bevoegd haar facturen aan de Klant op elektronische wijze, bijvoorbeeld per e-mail, toe te zenden. Indien de Klant een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt Purple Media B.V. het recht voor om de meerkosten daarvan aan de Klant in rekening te brengen, waarbij deze meerkosten worden gesteld op tenminste € 2,50 per factuur. Ongeacht de wijze van verzending van de factuur zal deze voldoen aan de wettelijke vereisten.

8.3 Indien de Klant een keuze maakt voor een bepaald betaalmiddel, zoals iDeal, PayPal, of creditcard, en de keuze van de Klant brengt voor Purple Media B.V. kosten met zich die hoger zijn dan de kosten die Purple Media B.V. zou hebben moeten dragen indien de Klant giraal zou hebben betaald, behoudt Purple Media B.V. zich het recht voor om de meerkosten aan de Klant in rekening te brengen.

8.4 De Klant is gehouden om elk factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum aan Purple Media B.V. op de door Purple Media B.V. aangegeven wijze te voldoen, tenzij op de factuur een afwijkende betaaltermijn is vermeld. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.5 Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Klant, ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn hem al dan niet kan worden toegerekend, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim. Indien de Klant Purple Media B.V. c.q. de bank van de Klant heeft gemachtigd om aan Purple Media B.V. verschuldigde bedragen te voldoen door middel van automatische incasso, is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim vanaf het moment dat een factuurbedrag door toedoen van de Klant niet kan worden geïncasseerd, bijvoorbeeld doordat de Klant geen dan wel onvoldoende saldo op zijn rekening aanhoudt.

8.6 Over de periode dat de Klant in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

8.7 Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Purple Media B.V. de Klant een betalingsherinnering zenden. Purple Media B.V. is gerechtigd om de aan de opmaak en verzending van elke betalingsherinnering verbonden kosten aan de Klant in rekening te brengen, waarbij de kosten van elke betalingsherinnering worden gesteld op een bedrag van € 45,-.

8.8 Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, behoudt Purple Media B.V. zich het recht voor om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant al zijn verplichtingen jegens Purple Media B.V. geheel is nagekomen. De genoemde opschorting van de verplichtingen kunnen ondermeer bestaan uit het onmogelijk maken van gebruik van Diensten en/of zaken. Purple Media B.V. behoudt zich het recht voor om de aan de beëindiging van de opschorting verbonden kosten aan de Klant in rekening te brengen, waarbij deze kosten worden gesteld op een bedrag van tenminste € 90,-.

8.9 Indien de Klant in verzuim verkeert, is Purple Media B.V. gerechtigd haar vordering op de Klant ter incasso uit handen te geven. De Klant is gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Purple Media B.V. ter incasso van de vordering, gelijk aan 10% van het gevorderde met een minimum van € 125,-.

8.10 Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Purple Media B.V., totdat alle door de Klant verschuldigde bedragen aan Purple Media B.V. zijn voldaan, waaronder de begrepen de wettelijke rente en de kosten als genoemd in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

8.11 Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen.

Artikel 9: Ontbinding

9.1 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9.2 Opzegging dient te gebeuren bij aangetekende post of elektronisch per e-mail.

9.3 Purple Media B.V. is gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van Purple Media B.V. om in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:

 1. de Klant in staat van faillissement is verklaard;
 2. de Klant surseance van betaling of van toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd of verkregen;
 3. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd of indien de Klant anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
 4. de Klant tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en dit verzuim niet binnen 14 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven;
 5. na het sluiten van de Overeenkomst aan Purple Media B.V. omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
 6. de Klant informatie verspreidt en die informatie en/of de verspreiding daarvan krachtens nationale of internationale wetgeving en/of andere regelgeving verboden is, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend is en/of in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden, een en ander exclusief door Purple Media B.V. te beoordelen;
 7. de Klant zich niet houdt aan zijn zorgplicht als goed internetgebruiker en in strijd handelt met de in artikel 11 beschreven bepalingen.
 8. de Klant valse of onjuiste persoonsgegevens aan Purple Media B.V. heeft verstrekt en/of heeft verzuimd wijzigingen in de persoonsgegevens aan Purple Media B.V. te verstrekken;
 9. de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft verlengd;
 10. de Klant heeft nagelaten om Purple Media B.V. die informatie te verschaffen waarvan de Klant wist of redelijkerwijs had moeten weten dat het voorhanden zijn van deze informatie bij Purple Media B.V. noodzakelijk was voor de nakoming van de verplichtingen door Purple Media B.V. jegens de Klant;

9.4 Het recht van opschorten zoals in artikel 9.3 beschreven, houdt in dat Purple Media B.V. bevoegd is de Diensten of een onderdeel daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. De verplichting tot betaling van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen blijft tijdens de buitengebruikstelling onverminderd bestaan. De Klant blijft bovendien gehouden tot betaling gedurende de resterende periode van de overeengekomen minimumlooptijd van de Overeenkomst.

9.5 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de registratie van een domeinnaam is Purple Media B.V. in gevallen als benoemd in artikel 9.4 gerechtigd de registratie van de domeinnaam te doen beëindigen.

9.6 De Klant kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, indien Purple Media B.V. in grove mate nalatig is geweest in de nakoming van haar verplichtingen.

9.7 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische (per e-mail) toestemming van de wederpartij.

Artikel 10: Verplichtingen van Purple Media B.V.

10.1 Purple Media B.V. is gehouden zich in te spannen om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Purple Media B.V. kan echter geen garantie geven dat zij de Overeenkomst te allen tijde zal nakomen. In dat kader wordt derhalve niet gegarandeerd dat de Klant te allen tijde onbelemmerde toegang heeft tot de door Purple Media B.V. geëxploiteerde Diensten, systemen en/of het internet. Voorts wordt niet gegarandeerd dat de Klant gevrijwaard is van vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst en/of de server.

10.2 Tenzij enige wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak Purple Media B.V. daartoe verplicht, zal Purple Media B.V. zich onthouden van het kennisnemen van de inhoud van persoonlijke e-mail en/of bestanden van en/of gericht aan de Klant en het ter beschikking stellen daarvan aan derden.

10.3 Purple Media B.V. zal zich inspannen om de door haar ter uitvoering van haar verplichtingen gebruikte systemen en andere zaken afdoende te onderhouden. De Klant zal tijdig worden ingelicht over uit te voeren onderhoud, tenzij dat in verband met de noodzakelijkheid en/of spoedeisendheid van het onderhoud niet van Purple Media B.V. kan worden verlangd. Purple Media B.V. zal zich inspannen om onderhoud te laten plaatsvinden op tijden dat te verwachten is dat de Klant er weinig hinder van ondervindt. Purple Media B.V. kan echter niet garanderen dat de Klant geen hinder en/of schade ondervindt. Purple Media B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderhoud, noch voor schade, waaronder gemiste inkomsten van de Klant, indien onderhoud wordt gepleegd.

10.4 Purple Media B.V. zal zich inspannen om klachten van Klanten naar tevredenheid van de Klant af te handelen. Purple Media B.V. is echter slechts gehouden om klachten in behandeling te nemen voor zover de klacht binnen drie werkdagen na het moment waarop de Klant de tekortkoming c.q. de klacht had behoren te constateren schriftelijk of elektronisch per e-mail aan Purple Media B.V. heeft gemeld en de klacht voldoende bepaalbaar en voldoende duidelijk is omschreven. Purple Media B.V. zal zich inspannen om de klacht binnen twee weken na indiening af te handelen.

10.5 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de registratie van een domeinnaam geldt dat Purple Media B.V. slechts bemiddelt bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en slechts gehouden is de aanvraag voor het betreffende domein te deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert, is Purple Media B.V. hier nimmer aansprakelijk voor. Indien een door de Klant aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat Purple Media B.V. de aanvraag indient bij de verantwoordelijke instantie en de domeinnaam wel beschikbaar was op het moment dat de Overeenkomst tot stand kwam, is Purple Media B.V. voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.

Artikel 11: Verplichtingen van de Klant

11.1 De Klant is verplicht tot nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede tot nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming op grond van geschreven en ongeschreven recht in redelijkheid van de Klant kan worden verlangd.

11.2 De Klant is verplicht zich te gedragen conform hetgeen in redelijkheid van een verantwoordelijk, redelijk en zorgvuldig internetgebruiker kan worden verlangd.

11.3 De Klant is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met wettelijke bepalingen, de bepalingen uit de Nettiquette zoals vastgelegd in de richtlijn RFC 1855 of de opvolgers daarvan en/of de richtlijnen of uitspraken van de Reclame Code Commissie. Meer in het bijzonder is de Klant verplicht zich te onthouden van het schenden van rechten van Intellectuele Eigendom van Purple Media B.V. en/of derden, het op onrechtmatige en/of strafbare wijze verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en/of beledigende uitingen, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet tot toegang gerechtigd is, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

11.4 De Klant is verplicht zich zodanig te gedragen dat overige Klanten en/of andere internetgebruikers niet worden gehinderd en/of schade lijden.

11.5 De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van zijn account en dient zelf zorg te dragen voor een afdoende beveiliging en/of back-up van gegevens inzake en op zijn account, tenzij anders is overeengekomen.

11.6 De Klant vrijwaart Purple Media B.V. voor aanspraken van derden indien de Klant handelt in strijd met de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

11.7 Indien in de persoonsgegevens van de Klant wijzigingen optreden, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk, doch ten minste twee weken voorafgaand aan de wijziging aan Purple Media B.V. schriftelijk of elektronisch per e-mail mede te delen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waardoor de Klant schade lijdt, is Purple Media B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie en met een maximum van de prijs van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Purple Media B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en Purple Media B.V. had kunnen weten dat door dit gedrag schade zou kunnen ontstaan.

12.2 Purple Media B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die Purple Media B.V. in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. Purple Media B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verzenden of ontvangen van informatie en/of het voorhanden hebben van informatie op een website.

12.3 De Klant vrijwaart Purple Media B.V. voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Klant geleverde Diensten van Purple Media B.V.

12.4 Purple Media B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de website van de Klant. Purple Media B.V. is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de juistheid van de op de website van de Klant geplaatste informatie.

12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontstaan daarvan, schriftelijk aan Purple Media B.V. meldt. Schade die buiten die termijn ter kennis van Purple Media B.V. is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen aanmelden.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming, die aan Purple Media B.V. niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Purple Media B.V. en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer geldende normen voor de rekening van komt, zal Purple Media B.V. de Klant hiervan onverwijld schriftelijk of elektronisch per e-mail op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

13.2 Ingeval van overmacht is Purple Media B.V. gerechtigd de uitvoering van de Diensten gedurende de overmacht op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

13.3 Tekortkomingen in de uitvoering van een Overeenkomst in geval van overmacht kunnen niet aan Purple Media B.V. worden toegerekend en geven de Klant geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 14: Rechten van Intellectuele Eigendom

14.1 Al hetgeen is gepubliceerd op de website van Purple Media B.V. valt onder het recht van Intellectuele Eigendom van Purple Media B.V. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Purple Media B.V.

14.2 Alle software en/of producten door Purple Media B.V. voor de Klant ontwikkeld valt onder het recht van Intellectuele Eigendom van Purple Media B.V.

Artikel 15: Geheimhouding en privacy

15.1 Zowel de Klant als Purple Media B.V. zijn gehouden alle vertrouwelijke informatie en correspondentie welke zij uitwisselen strikt geheim te houden en deze niet verstrekken aan derden.

15.2 De Klant geeft Purple Media B.V. hierbij uitdrukkelijk toestemming de door de Klant verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van, en op te nemen in, een databestand dat Purple Media B.V. aanlegt in het kader van de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.

15.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct-marketing ten behoeve van Diensten van Purple Media B.V., ook indien deze Diensten nog geen onderwerp van een Overeenkomst zijn. Indien de Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, dient de Klant dat Schriftelijk of elektronisch per e-mail aan Purple Media B.V. kenbaar te maken.

15.4 Purple Media B.V. zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan derden beschikbaar stellen, behoudens ten behoeve van:

 1. facturerings- en incassoactiviteiten;
 2. indien wettelijke voorschriften Purple Media B.V. hiertoe verplichten;
 3. ingeval van dringende en gewichtige redenen voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Klant daarmee niet onevenredig wordt geschaad.

15.5 De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Purple Media B.V. zijn opgeslagen. Indien de Klant een schriftelijk overzicht wenst, zal Purple Media B.V. dit overzicht binnen vier weken aan de Klant verstrekken. Purple Media B.V. kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen.

15.6 Purple Media B.V. spant zich in om noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich brengt.

Artikel 16: Geschillen

16.1 Op alle geschillen tussen partijen, waaronder die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, tussen enerzijds Purple Media B.V. en anderzijds de Klant, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Deze geschillen zullen, nadat partijen hebben getracht het geschil onderling op te lossen maar daar niet in zijn geslaagd, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling het geschil aan een andere instantie dient te worden voorgelegd.

hallo

meet the team

wij werken samen met

vacature

Online Marketeer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voor recruiters

Wij vullen deze vacature via onze eigen werving in. Neem geen contact op om te acquireren, dat scheelt ons beiden tijd & ergernis, thanks! 😉

vacature

Marketing & Communicatie (stage)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voor recruiters

Wij vullen deze vacature via onze eigen werving in. Neem geen contact op om te acquireren, dat scheelt ons beiden tijd & ergernis, thanks! 😉

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  vacature

  Junior Developer

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Voor recruiters

  Wij vullen deze vacature via onze eigen werving in. Neem geen contact op om te acquireren, dat scheelt ons beiden tijd & ergernis, thanks! 😉