Skip to content
Purple Media

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Purple Media B.V. te Baarn, Kamer van Koophandel 85955825 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

 

Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Purple Media B.V. alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1: Definities

1.1. Algemene Voorwaarden
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2. Purple Media
Het bedrijf Purple Media B.V. gevestigd te Baarn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 85955825, de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.3. Opdrachtgever
De wederpartij van gebruiker.

1.4. Overeenkomst
De overeenkomst tot dienstverlening.

1.5. Abonnement 
De Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een plugin (licentie), onderhoud en/of hostingcontract van 12 maanden) met een standaard opzegtermijn van 1 maand.

1.6. Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Purple Media een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Purple Media daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Artikel 2: Offerte en aanvaarding

2.1. Purple Media stelt een offerte op waarin Purple Media aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Purple Media aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

2.2. Klant kan de Diensten direct vanaf de Purple Media Website aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van verzending van de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van Purple Media met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag. Klant kan tevens vrijblijvend een offerte aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van ontvangst.

2.3. In het algemeen omvatten de Diensten het maken van maatwerksoftware op verzoek van Opdrachtgever, levering van software onder licentie, het leveren van ondersteuning op afstand, het leveren van ondersteuning op locatie aan medewerkers van Opdrachtgever, Onderhoud van software en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

2.4. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Purple Media kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Purple Media daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

2.5. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Purple Media. 

2.6. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Purple Media werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Purple Media verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

2.7. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

2.8. Purple Media zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

Artikel 3: Levering van de Diensten

3.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Purple Media uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. 

3.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Purple Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Purple Media worden verstrekt.

3.3. Opdrachtgever zal Purple Media toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Purple Media redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

3.4. Purple Media garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

3.5. Purple Media is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

3.6. Tenzij anders overeengekomen is Purple Media geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Purple Media deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever. Bij als Dienst geleverde softwarelicenties is het afhankelijk van de leverancier of Purple Media de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. Purple Media zal hierover adequaat informeren.           

3.7. Purple Media heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Purple Media niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

3.8. Purple Media zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders is afgesproken in de offerte.

Artikel 4: Bepalingen over remote support

4.1. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.

4.2. Purple Media zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.

4.3. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Purple Media in overleg treden met Opdrachtgever voor het zoeken naar een oplossing op locatie.

Artikel 5: Ontwikkeling van werken

5.1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Purple Media, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

5.2. Het is Purple Media toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Purple Media open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die Purple Media maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Purple Media Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden. 

5.3. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

Artikel 6: Oplevering en aanvaarding

6.1. Purple Media zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

6.2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde schriftelijk afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

6.3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

6.4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Purple Media zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Purple Media doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom veertien dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren. 

6.5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Purple Media een redelijk aantal revisierondes volgen.

6.6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Purple Media gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

6.7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Purple Media het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 7: Rechten van intellectuele eigendom

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij Purple Media of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.

7.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

7.3. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt.

7.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen uit Werken die zij in licentie krijgt, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Artikel 8: Prijzen en betaling

8.1. Voor alle werkzaamheden zal Purple Media maandelijks of jaarlijks factureren op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren.

8.2. Purple Media zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever. 

8.3. De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

8.4. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Purple Media te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Purple Media de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Purple Media blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

9.2. Purple Media zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt. 

9.3. Purple Media mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

9.4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Purple Media is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

10.2. Iedere aansprakelijkheid van Purple Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

10.3. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Purple Media is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Purple Media.

10.4. De aansprakelijkheid van Purple Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Purple Media direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Purple Media ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Purple Media in staat is adequaat te reageren.

10.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Purple Media door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Purple Media kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11: Duur en opzegging

11.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

11.2. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Purple Media gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Purple Media is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

11.3. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 12: Wijzigingen in overeenkomst

12.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

12.2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Purple Media echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzijzetten.

12.3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Purple Media overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Purple Media zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Purple Media bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

12.4. Purple Media mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

12.5. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen. 

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Purple Media gevestigd is.

13.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

13.4. De door Purple Media ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

13.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Purple Media steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Algemene voorwaarden bijlage: Hosting

Deze bijlage is van toepassing op (onder andere) de hosting diensten van Purple Media

Artikel 1: Uitvoering van de Overeenkomst

1.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Purple Media deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

1.2. Purple Media zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Purple Media biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid.

1.3. Door Purple Media opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.

1.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Purple Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

1.5. Indien zulks is overeengekomen, zal Purple Media Klant toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Purple Media te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

1.6. Purple Media zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere kantooruren.

1.7. Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

Artikel 2: Verplichtingen van Klant

2.1. Indien Klant weet of kan vermoeden dat Purple Media bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Purple Media daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Purple Media zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Klant weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Purple Media gebruikt om Diensten aan Klant te leveren. Purple Media zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Klant.

2.2. Klant mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met Verhoogd Risico.

2.3. Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Purple Media dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.

Artikel 3: Gedragsregels en notice/takedown

3.1. Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of Purple Media van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

3.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Purple Media verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

 • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
 • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

3.3. Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is niet toegestaan.

3.4. Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Purple Media of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Purple Media, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Purple Media, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

3.5. Indien naar het oordeel van Purple Media hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Purple Media of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Purple Media gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Purple Media mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant.

3.6. Wanneer Purple Media een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Purple Media Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Purple Media zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van Purple Media heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of Purple Media meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft Purple Media de klacht niet door te sturen.

3.7. Indien Purple Media van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Purple Media een back-up zal maken) het betreffende Materiaal verwijderen, zonder daarbij een reservekopie te hoeven maken (waartoe zij wel gerechtigd is). Purple Media zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Purple Media zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

3.8. Purple Media is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Purple Media gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

3.9. Hoewel Purple Media ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Purple Media nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

3.10. Het is Klant niet toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”) zonder schriftelijke toestemming.

Artikel 4: Aanvraag van domeinnamen

4.1. Purple Media levert diensten op het gebied van registratie van domeinnamen. Klant kan Purple Media benaderen voor het aanvragen van domeinnamen en koppelen van domeinnamen aan Diensten die bij Purple Media worden afgenomen.

Artikel 5: Opslag- en datalimieten

5.1. Er is een maximum aan de hoeveelheid opslagruimte van vijftien gigabyte (15GB) welke kan worden vergroot per vijf gigabyte (5GB) zonder dat hier vanuit de Klant schriftelijk akkoord voor hoeft te worden gegeven om de levering en werking van de diensten te continueren. Er is geen maximum aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.

5.2. Indien Klant excessief veel opslagruimte of dataverkeer gebruikt, zal Purple Media contact opnemen met Klant om een passende oplossing te vinden.

5.3. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is Purple Media gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Klant.

Artikel 6: Rechten van intellectueel eigendom

6.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Purple Media ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Purple Media of diens licentiegevers.

6.2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.

6.3. Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

6.4. Het is Purple Media toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Purple Media door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 7: Prijzen

7.1. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Purple Media genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.2. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Purple Media het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

7.3. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Purple Media gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment aan te passen aan de inflatie, zoals bepaald door de relevante prijsindex van het CBS.

7.4. Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

8.1. Purple Media zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Purple Media mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Purple Media heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

8.2. De betalingstermijn van een factuur is de termijn die op de factuur staat aangegeven, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

8.4. Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;
 • Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
 • de voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

8.5. In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Purple Media zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Purple Media op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. Purple Media is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten

9.2. De totale aansprakelijkheid van Purple Media voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Purple Media van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd is of zal raken, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan twaalf (12) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant over een periode van twaalf (12) verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan vijftigduizend (50.000) euro (exclusief btw).

9.3. Purple Media is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant de schade binnen 60 dagen na de ontdekking van de schade Schriftelijk bij Purple Media meldt.

9.5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Purple Media.

9.6. Klant is jegens Purple Media aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Purple Media tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

Artikel 10: Overmacht

10.1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

10.2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Purple Media beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Purple Media geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Purple Media geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Purple Media die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Purple Media, die Purple Media niet kon voorzien en waar Purple Media diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; overheidsmaatregelen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten. 

10.3. Indien een overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 11: Geheimhouding

11.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

11.2. Purple Media zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Purple Media, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Purple Media daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Purple Media zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

11.3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 12: Duur en opzegging

12.1. De duur van de Overeenkomst is de tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van een jaar.

12.2. Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mogen partijen de Overeenkomst tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. Elk der partijen mag een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

12.3. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement na het verstrijken van de eerste contractstermijn omgezet naar een voor onbepaalde tijd. Hierbij kan op ieder moment met een opzegtermijn van één maand worden opgezegd.

12.4. Purple Media mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

 1. a) Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 2. b) Het faillissement van Klant is aangevraagd;
 3. c) Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
 4. d) De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.

12.5. Indien Purple Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

12.6. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Purple Media op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Purple Media is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Purple Media recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

12.7. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Purple Media op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 13: Procedure na beëindiging

13.1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is Purple Media gerechtigd om per direct alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van Klant op te heffen.

13.2. Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er geen reservekopie van de bestanden is in een (standaard) besturingssysteem.

Artikel 14: Rangorde en wijziging voorwaarden

14.1. Purple Media behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

14.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Purple Media Website, of per e-mail aan Klant, of een ander kanaal waarvan Purple Media kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

14.3. Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Purple Media. Purple Media kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Purple Media daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

14.4. Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Purple Media en Klant prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

Artikel 15: Overige bepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Purple Media gevestigd is.

15.3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

15.4. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Purple Media Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

15.5. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Purple Media vormen volledig bewijs van stellingen van Purple Media en de door Purple Media ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

15.6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

15.7. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.

hallo

meet the team

wij werken samen met

vacature

Online Marketeer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voor recruiters

Wij vullen deze vacature via onze eigen werving in. Neem geen contact op om te acquireren, dat scheelt ons beiden tijd & ergernis, thanks! 😉

vacature

Marketing & Communicatie (stage)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voor recruiters

Wij vullen deze vacature via onze eigen werving in. Neem geen contact op om te acquireren, dat scheelt ons beiden tijd & ergernis, thanks! 😉

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  vacature

  Junior Developer

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Voor recruiters

  Wij vullen deze vacature via onze eigen werving in. Neem geen contact op om te acquireren, dat scheelt ons beiden tijd & ergernis, thanks! 😉